855A - Bangu - Magarça (via Av. Santa Cruz) (Circular)