Contato Big Bi - Barata Ribeiro II
Rua Barata Ribeiro, 280 Copacabana Rio de Janeiro - RJ multifrutas@gmail.com 21 2235-2385
Big Bi - Barata Ribeiro II